ПРОГРАМА


2019 - 2020

Школите се провеждат в 6 астрономически часа седмично (два пъти в седмицата по 3 часа) в групи до 20 човека

Начало на 1ви срок: ОКТОМВРИ 2019 година

I-ва част - Комуникитивни умения - по време на всички занимания ще се провеждат различни индивидуални и групови упражнения и игри. Те ще бъдат разпределени в няколко категории: 1. Упражнения и игри за работа в група; 2. Упражнения за правоговор; 3. Импровизационни упражнения и игри; 4. Упражнения за работа с текст.

II-ра част - Създаване на етюди - всеки участник в школите ще получи различни теми, по които да разработи собствени етюди, чрез които ще може да приложи на практика придобитите умения от упражненията и игрите.

III-та част: Работа по текст - преподавателите разполагат с набор от текстове (стихотворения, монолози, разкази и др.), по които децата работят индивидуално


4 часа - Специален отворен урок със звездите от 'Айде БГ - преди показа Християна и Ивайло ще се срещнат с децата и ще проведат актьорски урок, като част от цялостното им обучение

Първи показ: ФЕВРУАРИ / МАРТ (заради прекъсванията по празниците и приключването на учебния срок)

Начало на 2ри срок: МАРТ 2020 година

I-ва част - Работа по откъси - разработват се откъси от представления, като подготовка за представление на цялата група. Работата включва индивидуални и групови занимания

II-ра част - Репетиции на представление. Участниците в школите ще бъдат запознати с целия процес на създаване на представление. Целта е още повече да се развиват техните комуникативни умения и обща култура. Репетициите включват: подбор на текст; анализ на текста; сценични опити върху основните теми на драматургията; актьорска работа с текста и диалозите; изграждане на сценичен образ; сценично движение и мизансцен; изграждане на завършено представление

4 часа - Специален отворен урок със звездите от 'Айде БГ - преди показа Християна и Ивайло ще се срещнат с децата и ще проведат актьорски урок, като част от цялостното им обучение

Втори показ: Края на ЮНИ/ЮЛИ 2020 година

ПРОГРАМА